Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Reklamacje i zwroty

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktów sprzedanych, zarówno ilościowe jak i jakościowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie (rękojmia).
  2. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Produktu Kupującemu.
  3. Klient może wnieść reklamację:
   1. na piśmie na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne lub
   2. mailowo na adres: reklamacje@trytyt.com
   3. po zalogowaniu się - za pośrednictwem Konta Klienta.
  4. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Klient domaga się w związku ze złożeniem reklamacji, a nadto – w przypadku reklamacji Usług, adres mailowy na który zarejestrowane zostało Konto Klienta, a w przypadku reklamacji Produktów – datę Zamówienia oraz określenie reklamowanych Produktów.
  5. TRYTYT rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi:
   1. w terminie do 14 dni w przypadku reklamacji Produktów,
   2. w terminie do 30 dni w przypadku reklamacji Usług, o ile krótszy termin nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany przez Sprzedawcę adres. 
  8. W odniesieniu do Kupującego niebędącego Konsumentem-Profesjonalistą, w razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca, według swojego wyboru – w zależności od przyczyny reklamacji, uzupełni brakujące ilości lub wymieni uszkodzony Produkt, ewentualnie wystawi korektę faktury VAT w związku z obniżeniem ceny sprzedaży wadliwego lub brakującego Produktu.
  9. W odniesieniu do Kupującego niebędącego Konsumentem-Profesjonalistą, w razie niezasadnie złożonej reklamacji, Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu Sprzedawcy kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.