Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Regulamin sklepu internetowego TRYTYTKA.PL

  wersja obowiązująca od 01 maja 2021 r.

  Niniejszy Regulamin sklepu internetowego TRYTYTKA.PL określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Kupujący będą zawierać umowy sprzedaży towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Sklepu, jak również zasady świadczenia przez TRYTYT drogą elektroniczną usług powiązanych z prowadzeniem Sklepu (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  § 1
  DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

  1. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu i/lub na rzecz której świadczone są Usługi
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
  4. Konsument-Profesjonalista – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług  bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  5. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez TRYTYT, po dokonaniu przez Klienta rejestracji
  6. Kupujący – Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
  7. Newsletter – informacja w formie e-mail wysyłana przez TRYTYT w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, zawierająca informacje handlowe TRYTYT, w szczególności dotyczące oferty TRYTYT, nowości, promocji
  8. Polityka prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w TRYTYT w zakresie Sklepu i świadczenia Usług
  9. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość mailowa wysyłana Kupującemu przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia
  10. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie
  11. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Klienta
  12. Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Klienta na serwerach dedykowanych Sprzedawcy
  13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego
  14. Regulamin – niniejszy regulamin
  15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trytytka.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
  16. Sprzedawca – TRYTYT
  17. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
  18. TRYTYT –  TRYTYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Horeszków 8, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493593, REGON: 241792595, NIP: 5472128738, o kapitale zakładowym 1.200.640,00 zł
  19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
  20. Umowy o świadczenie Usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, usługa Newsletter) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
  21. Usługi – łącznie usługa Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych i usługa Newsletter
  22. Usługodawca – TRYTYT
  23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów

  DANE KONTAKTOWE TRYTYT:

  • adres siedziby: ul. Horeszków 8, 43-382 Bielsko-Biała
  • adres korespondencyjny: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne
  • adres e-mail: b2b@trytyt.com
  • strona www: www.trytytka.pl
  • tel.: 33 811 20 75

  § 2
  INFORMACJE O SKLEPIE, WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAGROŻENIA

  1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na terytorium Polski i zagranicą wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców posiadających Konto Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
  4. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
  5. Do korzystania ze Sklepu (założenie Konta Klienta, składanie Zamówień) konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
   1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
   2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
   3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   4. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
   5. włączona usługa JavaScript oraz plików cookies.
  6. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
  7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.
  8. TRYTYT nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient korzystający ze Sklepu jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
  9. Klient powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.
  10. W związku z korzystaniem ze Sklepu Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
   5. korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
   6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  § 3
  STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Kupujący. Kupującym może być wyłącznie Przedsiębiorca.
  2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest Sprzedawca.
  3. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia Kupującemu zamówionych przez Kupującego Produktów i przeniesienia ich własności na Kupującego, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania Produktów.
  4. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się przed złożeniem Zamówienia ze specyfikacją zamawianych Produktów (informacji produktowej Sprzedawcy) zawartej na stronie internetowej Sklepu, a następnie przestrzegania wskazanych w specyfikacji warunków przechowywania i użytkowania Produktów. Złożenie przez Kupującego Zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że zapoznał się on ze specyfikacją zamawianych Produktów.
  5. Adresem korespondencyjnym Klienta we wszystkich sprawach związanych z zawartą z TRYTYT Umową sprzedaży i/lub Umowami o świadczenie Usług jest adres korespondencyjny oraz mailowy podany przy rejestracji Konta Klienta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji).

  § 4
  PRODUKTY I CENY

  1. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu, w szczególności z uwagi na indywidualne ustawienia komputera Kupującego (co wpływa np. na różnice kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na postrzeganie prezentowanego Produktu przez Kupującego). Nie wpływa to jednak na opisaną w Sklepie właściwość danego Produktu.
  2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN).
  3. Ceny podawane w Sklepie są cenami netto.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży i wycofywania Produktów ze Sklepu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem wskazanych wyżej zmian.
  5. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości Zamówienia, jak również kraju dostawy.
  6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

  § 5
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI

  1. Zamówienia składane są za pomocą koszyka zamówień i składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
  2. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu Konta Klienta i zalogowaniu się.
  3. O ile Kupujący nie ustali odmiennie ze Sprzedawcą w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, płatność za zamówione Produkty następuje w formie przedpłaty 100%.
  4. Przedpłata uiszczana jest z wykorzystaniem następujących metod płatności:
   1. szybki przelew, realizowany za pośrednictwem operatora szybkich płatności,
   2. przelew tradycyjny - dane do zrealizowania płatności podane zostaną w Potwierdzeniu Zamówienia bądź w wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 4. 
  5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
  6. Płatności wskazane w ust. 4 lit. a dokonywane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności. Warunki realizacji tych usług oraz prawa i obowiązki Kupującego w związku z zawarciem umowy z takim podmiotem, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.
  7. Niedokonanie płatności przez Kupującego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia bądź od otrzymania wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 4, uznana zostanie za rezygnację z Zamówienia i skutkować będzie jego anulowaniem, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
  8. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży zamówionych Produktów, zgodnie z treścią Regulaminu i przepisami prawa.
  9. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
  10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie do 3 dni roboczych przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia bądź informację o braku możliwości jego realizacji.
  11. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (w razie zamówienia Produktów z oznaczeniem „Indywidualny koszt dostawy” – z momentem potwierdzenia przez Kupującego Zamówienia zgodnie z § 7 ust. 3) oraz uiszczenia przez Kupującego płatności za Zamówienie (w tym kosztów dostawy).
  12. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  13. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT doręczana Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami. Wszystkie wystawione faktury VAT będą również dostępne w Koncie Klienta.
  14. Sprzedawca może anulować Zamówienie złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem-Profesjonalistą lub odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego, bez podania przyczyny, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, poza roszczeniem o zwrot należności uiszczonych na rzecz Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

  § 6
  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Co do zasady okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) wynosi 7 dni roboczych. Jeżeli realizacja Zamówienia w powyższym terminie nie będzie możliwa, Sprzedawca mailowo wskaże termin realizacji Zamówienia.
  2. Jeżeli termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostanie wydłużony przez Sprzedawcę o więcej niż 14 dni, Kupujący uprawniony będzie do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy sprzedaży) w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia należy przesłać drogą mailową na adres: b2b@trytyt.com.
  3. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika.
  4. Zamówienie na Produkty o różnym okresie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji – chyba że Strony ustalą inaczej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych Produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

  § 7
  DOSTAWA

  1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.  
  2. O ile Sprzedawca nie wskaże odmiennie na stronie Sklepu bądź przy składaniu danego Zamówienia, koszty dostawy zamówionych Produktów ponosi Klient. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Kupującego zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego, przy czym w przypadku Zamówień z miejscem dostawy za granicą, jak i towarów z oznaczeniem „Indywidualny koszt dostawy”, koszty dostawy określone zostaną na podstawie indywidualnej wyceny sporządzonej dla danego Zamówienia,  przesłanej Kupującemu mailowo w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania mu Potwierdzenia Zamówienia.
  3. Po otrzymaniu indywidualnej wyceny kosztów dostawy, o której mowa w ust. 2, Kupujący w terminie 3 dni może potwierdzić Zamówienie, akceptując tym samym podane przez Sprzedawcę koszty dostawy bądź anulować Zamówienie – przesyłając informację w tym przedmiocie mailowo na adres b2b@trytyt.com. Brak przesłania informacji o potwierdzeniu Zamówienia w powyższym terminie jest jednoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
  4. W razie potwierdzenia Zamówienia, w terminie 3 dni roboczych Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość z danymi do opłacenia Zamówienia.
  5. Aktualnie dostępne metody dostawy i ich koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej Sklepu.
  6. Zamówione Produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany przy rejestracji Konta Klienta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji), o ile Kupujący przy składaniu danego Zamówienia nie poda innego adresu dostawy.
  7. W dniu wysłania Produktów do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  8. Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera zewnętrzny stan przesyłki, w szczególności pod kątem ewentualnych jej uszkodzeń i ubytków. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sklepu.
  9. Jeżeli Klient stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie lub ubytek przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia protokolarnego stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
  10. Zaniechanie czynności opisanych w ust. 8 i 9 zgodnie z przepisami prawa może skutkować utratą prawa do dochodzenia od przewoźnika roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz z tytułu ubezpieczenia przesyłki.

  § 8
  USŁUGA PROWADZENIA KONTA KLIENTA I PRZECHOWYWANIA DANYCH KLIENTA

  1. TRYTYT świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi powiązane ściśle z działaniem Sklepu, a mianowicie:
   1. usługę Prowadzenia Konta,
   2. usługę Przechowywania Danych.
  2. Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
  3. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.
  4. Umowa o świadczenie powyższych usług zawarta zostaje pomiędzy TRYTYT a Klientem z momentem rejestracji Konta Klienta.
  5. Usługi Prowadzenia Konta oraz Przechowywania Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień, jak też dającego dostęp m.in. do historii Zamówień czy dokumentów rozliczeniowych. Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu na serwerze dedykowanym TRYTYT danych wprowadzonych przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, jak też innych informacji i dokumentów związanych z zawartymi przez Klienta Umowami sprzedaży.
  6. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zgłosić TRYTYT żądanie usunięcia Konta Klienta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższych usług (tj. dokonać wypowiedzenia umów) wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy lub adres korespondencyjny TRYTYT. W takim przypadku Konto Klienta i wszystkie dane Klienta znajdujące się w Koncie Klienta zostaną bezpowrotnie usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. W takim przypadku jednak TRYTYT nie usunie innych posiadanych danych osobowych Klienta, które ma obowiązek lub prawo dalej przechowywać w przypadkach opisanych w Polityce prywatności.
  7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu mu dostępu do Konta Klienta.
  8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umów o świadczenie Usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta Klienta po upływie okresu wypowiedzenia, w przypadku:
   1. dopuszczenia się przez Klienta działań wskazanych w ust. 7 lub § 10 ust. 3,
   2. braku zalogowania się przez Klienta do Konta Klienta przez okres dłuższy niż 3 lata,
   3. planowanego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług, w szczególności w związku z zaprzestaniem prowadzenia Sklepu,
   4. naruszenia przez Klienta innych niż wskazane w lit. a postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni.

  § 9
  NEWSLETTER

  1. TRYTYT może świadczyć na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Klientom, na adres mailowy podany przy rejestracji Konta Klienta, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe TRYTYT, tj. informacje dotyczące Sklepu, Produktów i innych działań TRYTYT, w szczególności oferowanych usług, promocji, nowości.
  2. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Klient wyrażać będzie zgodę na jego otrzymywanie przy rejestracji Konta Klienta bądź będzie zapisywać się do Newslettera poprzez kliknięcie ikony dostępnej w Sklepie bądź w Koncie Klienta.
  3. Zapisanie się do Newslettera (wyrażenie zgody na jego otrzymywanie) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Klientowi przez TRYTYT na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Klienta informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 § 1 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. – w zakresie objętym Newsletterem wskazanym w ust. 1, co Klient potwierdzi przy zapisywaniu się do Newslettera.
  4. Klient otrzyma niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Klienta lub w dedykowanym formularz zapisu do Newslettera, potwierdzenie zapisania się do Newslettera. W przypadku zapisu do Newslettera przy rejestracji Konta Klienta lub przez zalogowanego Klienta, z powyższą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. W przypadku zapisu do Newslettera za pośrednictwem dedykowanego formularza, bez logowania na Konto Klienta, umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres poczty elektronicznej.
  5. Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji w szczególności za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  7. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.

  § 10
  WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG, ZAGROŻENIA

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:
   1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
   2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
   3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   4. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
   5. włączona usługa JavaScript oraz plików cookies.
  2. TRYTYT nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
  3. TRYTYT nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Klienta do Systemów Teleinformatycznych TRYTYT. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, TRYTYT może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Klienta do świadczonych usług. W takim przypadku TRYTYT nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
  4. TRYTYT zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z Usług.
  5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, TRYTYT ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
  6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Klienta korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. TRYTYT oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu TRYTYT.

  § 11
  REJESTRACJA KONTA KLIENTA

  1. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna i dobrowolna, ale jest konieczna dla składania Zamówień.
  2. Procedura rejestracji Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza, w tym podania adresu mailowego Klienta, NIPu oraz hasła.
  3. Dane Kupującego, takie jak adres oraz firma, pobierane są automatycznie z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie podanego przez Klienta numeru NIP. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania TRYTYT w razie nieprawidłowości pobranych danych oraz dokonania odpowiedniej modyfikacji danych w Koncie Klienta.
  4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Klienta, TRYTYT tworzy Konto Klienta. Następnie TRYTYT przesyła do Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenie aktywacji Konta.
  5. Rejestracji Konta Klienta może dokonać tylko Przedsiębiorca i tylko w zakresie i dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Poprzez założenie konta Klient oświadcza i potwierdza, iż zakładając Konto Klienta, a następnie składając w jego ramach Zamówienia działa i będzie działać jako Przedsiębiorca.
  6. W ramach Konta Klienta może być udostępniona opcja udzielenia przez Klienta innym osobom dostępu do jego Konta Klienta. W przypadku udostępnienia takiej opcji, warunki korzystania z niej, nadawania uprawnień i ich usuwanie, zostaną podane w Koncie Klienta. Przyjmuje się, że każda z osób, którą Klient upoważni do korzystania z Konta, uprawniona jest do korzystania z wszystkich funkcjonalności Konta Klienta, w tym składania Zamówień i działania w tym zakresie w imieniu i na rzecz Klienta.

  § 12
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA-PROFESJONALISĘ

  1. Prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umowy sprzedaży oraz Umów o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem-Profesjonalistą.
  2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni liczonych:
   1. w przypadku Umowy sprzedaży – od dnia dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów,
   2. w przypadku Umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia tych umów.
  3. Po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
  4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient składa TRYTYT oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne lub mailowo na adres: b2b@trytyt.com.
  5. Składając oświadczenie Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  6. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  7. Klient w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
  8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktów należy dokonać na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne. Dla ułatwienia identyfikacji zwrotu, w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną bądź nie jest przesyłane łącznie ze zwracanymi Produktami, Kupujący proszony jest o podanie numeru faktury, którą objęte zostały zwracane Produkty (np. na paczce/kopercie).
  9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych Produktów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
  10. TRYTYT dokona zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem ust. 11), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży, TRYTYT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy sprzedaży (tj. w szczególności w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, koszty dostawy nie będą zwracane).
  13. W razie złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed przesłaniem Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, oferta zakupu przestaje wiązać.

  § 13
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody poniesione przez te osoby na skutek używania Produktu stanowiącego przedmiot Umowy sprzedaży a nabytego przez te osoby od Kupującego bądź stanowiącego element towaru nabytego od Kupującego, a Kupujący niniejszym zwalnia Sprzedawcę z takiej odpowiedzialności.
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jak również wad Produktów obejmuje wyłącznie straty poniesione w związku z tym przez Kupującego i ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Kupującego ceny sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie gdy szkoda zostanie wyrządzona przez niego umyślnie.
  3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności – również w ramach rękojmi, w przypadku, gdy Produkty nie były przechowywane czy użytkowane zgodnie ze specyfikacjami i ich normami technicznymi, zaleceniami producenta i procedurami materiałowymi wg. informacji produktowej Sprzedawcy zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
  4. Postanowień ust. 1 – 3 nie stosuje się do Kupujących będących Profesjonalistą – Konsumentem.

  § 14
  RĘKOJMIA I REKLAMACJE

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktów sprzedanych, zarówno ilościowe jak i jakościowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie (rękojmia).
  2. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Produktu Kupującemu.
  3. Klient może wnieść reklamację:
   1. na piśmie na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne lub
   2. mailowo na adres: reklamacje@trytyt.com
   3. po zalogowaniu się - za pośrednictwem Konta Klienta.
  4. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Klient domaga się w związku ze złożeniem reklamacji, a nadto – w przypadku reklamacji Usług, adres mailowy na który zarejestrowane zostało Konto Klienta, a w przypadku reklamacji Produktów – datę Zamówienia oraz określenie reklamowanych Produktów.
  5. TRYTYT rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi:
   1. w terminie do 14 dni w przypadku reklamacji Produktów,
   2. w terminie do 30 dni w przypadku reklamacji Usług, o ile krótszy termin nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany przez Sprzedawcę adres. 
  8. W odniesieniu do Kupującego niebędącego Konsumentem-Profesjonalistą, w razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca, według swojego wyboru – w zależności od przyczyny reklamacji, uzupełni brakujące ilości lub wymieni uszkodzony Produkt, ewentualnie wystawi korektę faktury VAT w związku z obniżeniem ceny sprzedaży wadliwego lub brakującego Produktu.
  9. W odniesieniu do Kupującego niebędącego Konsumentem-Profesjonalistą, w razie niezasadnie złożonej reklamacji, Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu Sprzedawcy kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.

  § 15
  PRAWA AUTORSKIE

  Zdjęcia i treści udostępnione w Sklepie podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

  § 16
  DANE OSOBOWE

  Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez TRYTYT zostały uregulowane w Polityce prywatności Sklepu.

  § 17
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  2. Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
   1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
   2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  4. TRYTYT uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
   1. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
   2. zmiany w funkcjonowaniu Sklepu,
   3. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
  5. O zmianie Regulaminu Klient, który posiada już zawartą z TRYTYT Umowę o świadczenie Usług, zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy podany przy rejestracji Konta. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług (żądania usunięcia Konta Klienta) na zasadach opisanych w § 8 ust. 6 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, a zmieniane postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.
  6. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów sprzedaży, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
  7. Do Umów o świadczenie Usług zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
  8. Do Umów sprzedaży, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.