Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Polityka prywatności

  wersja obowiązująca od 01 maja 2021 r.

  Wszelkie pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że zastrzeżono inaczej.

  Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w związku ze składaniem Zamówień w Sklepie i w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów Usług, jak również zasady przetwarzania danych osób odwiedzających profil Sklepu na portalu społecznościowym Facebook oraz osób przesyłających do Administratora wnioski związane z realizacją praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej Sklepu.

  Dane Administratora i kontakt z Administratorem

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest TRYTYT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Horeszków 8, 43-382 Bielsko-Biała,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493593, REGON: 241792595, NIP: 5472128738, o kapitale zakładowym 1.200.640,00 zł („Administrator”).

  Z Administratorem można kontaktować się:

  • listownie, pisząc na adres korespondencyjny: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne
  • mailowo, pisząc na adres e-mail: b2b@trytyt.com
  • telefonicznie, pod numerem: 33 811 20 75

  Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług

  W przypadku zawarcia pomiędzy Administratorem a Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu realizacji ww. Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
  2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji Usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  W związku ze świadczeniem na rzecz Klientów Usługi Newslettera, dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnych produktów Administratora i przesyłania informacji handlowych, w tym informacji o nowościach i promocjach w Sklepie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody wynikającej z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych w celu realizacji powyższych Usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji danej Usługi. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z powyższych Usług. Administrator zwraca uwagę, że w przypadku rezygnacji z Usług Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych, Administrator usunie Konto Klienta, co nie oznacza jednak usunięcia przez Administratora danych osobowych związanych z zawartymi z Klientem umowami sprzedaży. Dane te będą dalej przechowywane przez Administratora przez okres wskazany w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży”.

  Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży

  W związku ze składaniem w Sklepie Zamówień przez Klientów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży);
  2. w celu weryfikacji statusu Klienta (pod kątem tego, czy jest przedsiębiorcą) i możliwości zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości, w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
  5. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

  Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  Przetwarzanie danych Klientów kontaktujących się z administratorem (drogą tradycyjną, mailową lub telefoniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem komunikatora Messenger w związku z prowadzeniem przez Administratora profilu na portalu społecznościowym Facebook)

  W przypadku kontaktu z Administratorem drogą listowną, mailową, telefoniczną lub poprzez Messenger,  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby kontaktującej się z Administratorem, np. przesyłanie ofert na prośbę potencjalnego Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie lub przesłania oferty na żądanie potencjalnego Klienta.

  Dane osób kontaktujących się z Administratorem są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z daną osobą umowy sprzedaży, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży”.

  Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

  Administrator prowadzi profil Sklepu na portalu społecznościowym Facebook – [link]

  W związku z powyższym Administrator pozyskuje dane osób odwiedzających profil Administratora na Facebooku w związku z dokonaniem przez daną osobę subskrypcji fanpage’a Administratora (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”), opublikowaniem przez daną osobę komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub dodaniem reakcji na zamieszczony post. W związku z powyższym Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

  1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
  2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez daną osobę na własnym profilu na Facebooku;
  3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać  wizerunek danej osoby);
  4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez daną osobę dobrowolnie pod postami Administratora;
  5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z daną osobą przez Administratora za pośrednictwem Facebooka;
  6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profilu Administratora na Facebooku.

  Administrator przetwarza powyższe dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu prowadzenia profilu na Facebooku, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora tego portalu społecznościowego i informowania za jego pomocą o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu społecznościowego (komentarze, wiadomości przesyłane poprzez Messenger), co stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu Administratora na Facebooku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administrator zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

   

  Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez daną osobę komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez autora.

  Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook, tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem tego portalu.

  Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora na portalu Facebook będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w tym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

  Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

  W związku z tym, że Klientom i osobom odwiedzającym profil Administratora na Facebooku przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, osoby te mogą zwracać się do Administratora w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym Administrator przetwarza dane identyfikacyjne wnioskodawców, ich dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą lub inną osobą, która w imieniu wnioskodawcy przesyła do Administratora wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez wnioskodawcę, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

  Dane osobowe wnioskodawców oraz ewentualnie pełnomocników/innych przedstawicieli są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
  2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator we właściwym terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

  Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom, tj.:

  1. podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, marketingowe, podmiotowi dostarczającemu infrastrukturę informatyczną sklepu (Comarch S.A.), hostingodawcy (są to podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
  2. bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w Sklepie;
  3. kurierom, poczcie;
  4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. w przypadku publikowania przez daną osobę treści na profilu Administratora w mediach społecznościowych, dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających profil Administratora w mediach społecznościowych.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane przetwarza, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Transfer danych poza EOG

  W związku z prowadzeniem przez Administratora profilu na portalu społecznościowym Facebook, dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operator portalu społecznościowego Facebook jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach dana osoba może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje są dostępne w polityce prywatności portalu Facebook.

  Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

  Powyższe prawa można realizować, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany wyżej w niniejszym dokumencie.

  Dodatkowo, jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, dana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  Pliki cookie

  Na Stronie internetowej Administrator korzysta z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego dana osoba wchodzi na stronę internetową.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika bez jego zgody, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) konieczne jest uzyskanie zezwolenia użytkownika.

  W ramach strony internetowej, na której jest dostępny Sklep, Administrator korzysta wyłącznie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie z prawem nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika, są niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej, w tym do prawidłowego korzystania z Konta Klienta i składania Zamówień w Sklepie. Pliki te są usuwane po zakończeniu przeglądania strony internetowej przez użytkownika lub mają określony czas ważności.

  Użytkownik może w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie na stronie internetowej za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Administrator zwraca uwagę, że może to jednak uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Usług i Sklepu.

  Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie dostępne są pod poniższymi linkami:

  1. Chrome
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  2. Firefox
   https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
  3. Edge
   https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  4. Opera
   https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  5. Safari
   https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

  Zmiany Polityki prywatności

  Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.