Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umowy sprzedaży oraz Umów o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem-Profesjonalistą.
  2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni liczonych:
   1. w przypadku Umowy sprzedaży – od dnia dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów,
   2. w przypadku Umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia tych umów.
  3. Po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
  4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient składa TRYTYT oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne lub mailowo na adres: b2b@trytyt.com.
  5. Składając oświadczenie Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  6. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  7. Klient w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
  8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktów należy dokonać na adres: Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne. Dla ułatwienia identyfikacji zwrotu, w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną bądź nie jest przesyłane łącznie ze zwracanymi Produktami, Kupujący proszony jest o podanie numeru faktury, którą objęte zostały zwracane Produkty (np. na paczce/kopercie).
  9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych Produktów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
  10. TRYTYT dokona zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem ust. 11), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży, TRYTYT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy sprzedaży (tj. w szczególności w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, koszty dostawy nie będą zwracane).
  13. W razie złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed przesłaniem Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, oferta zakupu przestaje wiązać.